Odpadové a oběhové hospodářství

Informační systém odpadového hospodářství je ucelený a celostátní databázový informační systém obsahující data ohlašovaná na základě zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění a zákona č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů, v platném znění. Samotný systém vznikl již v roce 2001. Od roku 2011 do roku 2007 tento systém pro Ministerstvo životního prostředí provozoval Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce – Centrum pro hospodaření s odpady (VÚV T.G.M., v.v.i. – CeHO), který je rovněž vlastníkem údajů o produkci a nakládání s odpady z let 1994 – 2001 (Informační systém o odpadech (ISO)). Ohlašovacím rokem 2007 přešla správa informačního systému na CENIA.

Postupným vývojem dosáhl informační systém stávající podoby, kdy jsou zpracovávána téměř všechna ohlašovaná data na základě výše zmíněných zákonů a jejich prováděcích právních předpisů.

Pro veřejnost jsou přístupné:

Ohlašování a zpracování dat o produkci a nakládání s odpady

Původci odpadů, kteří nakládali v ohlašovacím roce s více než 100 kilogramy nebezpečného odpadu nebo s více než 100 tunami ostatního odpadu, a oprávněné osoby, které v kalendářním roce nakládaly s odpady, mají povinnost podle § 39 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění, zaslat úplné a pravdivé informace o produkci a nakládání s odpady do 15. února obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností (ORP) nebo správnímu obvodu Prahy (SOP) v platném datovém standardu prostřednictvím Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP).

ORP provede kontrolu všech doručených hlášení podle přílohy č. 20 vyhlášky č. 383/2001 Sb., přílohy č. 8 vyhlášky č. 352/2005 Sb., a přílohy č. 4 vyhlášky č. 352/2008 Sb., a zašle elektronicky soubor dat za celé ORP do datového skladu ISOH nejpozději do 15. dubna. Zvláštní případ nastává v Praze, kde jednotlivé SOP svá ověřená hlášení vkládají do informačního systému Magistrátu hlavního města Prahy, kde následně vytvoří jednotný soubor, který je elektronicky exportován do datového skladu ISOH.

Doručená hlášení z ORP a Magistrátu hlavního města Prahy jsou postupně importována do Informačního systému odpadového hospodářství, kde probíhá celorepubliková kontrola. Z finální dat se každoročně vyhodnocují indikátory Plánu odpadového hospodářství. Jejich hlavním cílem je poskytování informací o stavu a vývoji v dané oblasti a sledování těchto základních cílů:

 • zjistit problém a poskytnout pomoc při návrhu strategických dokumentů,
 • zajistit pomoc při formulaci strategických cílů,
 • sledovat vývoj v jednotlivých oblastech nakládání s odpady,
 • monitorovat dopad přijatých opatření a aplikovaných strategií.

Pro zajištění jednotného vyhodnocování indikátorů za celou Českou republiku a jednotlivé kraje, podle platné legislativy, slouží dokument Zpracování matematického vyjádření výpočtu „soustavy indikátorů OH“, na základě kterého jsou zpracována data a níže uvedené publikace o odpadovém hospodářství.

Zajímavé odkazy:

 1. Zpráva o životním prostředí České republiky 2015
 2. Syntéza stavu životního prostředí v krajích České republiky v roce 2010
 3. Statistická ročenka životního prostředí České republiky 2015
 4. Produkce odpadů v krajích České republiky, 2009 – 2017 (PDF) Produkce jednotlivých skupin odpadů v krajích České republiky, 2017 (PDF)
 5. Informace o produkci a nakládání s odpady ALLISOH – autorizovaný přístup pro pracovníky státní správy
 6. Orientační přepočtová tabulka množství odpadů
 7. Seznam oprávněných osob k nakládání s odpady včetně jejich povolených odpadů, které vydaly krajské úřady na území České republiky: Seznamy oprávněných osob k nakládání s odpady jednotlivých krajských úřadů byly nahrazeny centrálním Registrem zařízení. Registr je dostupný v aplikaci ISOH na webových stránkách https://isoh.mzp.cz/.
 8. Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností (ISPOP)
 9. Platná legislativa v oblasti ochrany životního prostředí

Pro více informací použijte, prosím, aplikaci EnviHELP!